Vedtekter for Nordisk Forening

Revidert på generalforsamlingen den 28 februar 2015


1. Formål

1.1 - Foreningens formål er å skape et sosialt, kulturelt og inkluderende miljø for fastboende og besøkende fra Norden på Lanzarote, og å bidra til gjensidig forståelse mellom Lanzarote og Norden.

1.2 - Foreningen er økonomisk, politisk og livssynsmessig frittstående og uavhengig.

1.3 - Styret er ansvarlig utgiver av Palmebladet, foreningens nettside og andre publikasjoner i foreningens navn.

2. Medlemmer

Alle som støtter foreningens formål og betaler kontingent, kan bli medlemmer.

3. Kontingent

3.1 - Årskontingenten for hovedmedlem og familiemedlem fastsettes av årsmøtet for kommende kalenderår, og betales innen 1.april. Hustanden får étt Palmeblad.

3.2 - Uoppgjort kontingent fører til strykning av medlemsskapet 31/12.

4. Årsmøtet

4.1 - Årsmøtet holdes årlig innen utgangen av februar.

4.2 - Innkalling med årsmelding og regnskap kunngjøres skriftlig minst en måned i forveien.

4.3 - Årsmøtet skal behandle følgende saker:

- Konstituering med valg av ordstyrer, referent(er) og tellekorps

- Årsmelding for foregående år

- Revidert regnskap for foregående år

- Kontingent for påfølgende år

- Aktivitetsplan og budsjett for inneværende år

- Innkomne forslag

- Valg

4.4 - Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet bør være begrunnet. De må være styret i hende minst tre uker i forveien, og kunngjøres snarest råd i det omfang som er mulig.

4.5 - Medlemmer som har betalt kontingenten for foregående år eller som er innmeldt minst en måned før årsmøtet, har stemmerett.

4.6 - Medlem som ikke kan møte, kan sende skriftlig personlig fullmakt med et annet medlem. Ingen kan bringe mer enn én fullmakt.

4.7 - Stemmerett og fullmakter skal kontrolleres før årsmøtet åpnes.

5. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan holdes med tre ukers varsel dersom styret eller minst 15 medlemmer framsetter skriftlig krav om det. Kun saker som er nevnt i innkallingen kan behandles.

6. Valg

Foreningens styre består av fem medlemmer og to varamedlemmer som velges slik:

- Leder velges for to år ved særskilt valg

- To styremedlemmer velges for to år

- To styremedlemmer velges for ett år

- To varamedlemmer velges for ett år.

- En revisor for ett år.

- En valgkomité på tre medlemmer, hvor én er på valg hvert år.

Styret konstituerer seg selv med nestleder, sekretær og kasserer.

 

7. Grupper og utvalg

7.1 - Medlemmer av foreningen kan danne grupper for særskilte aktiviteter i samforståelse med styret og innenfor foreningens formål, og rapportere til styret.

7.2 - Styret kan opprette utvalg for spesielle oppgaver.

8. Vedtektsendringer

Forslag om endring av vedtektene må sendes ut sammen med innkallingen, og krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.

9. Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på ordinært årsmøte og med minst 2/3 flertall. Forslag om oppløsning og disponering av foreningens midler må være sendt ut sammen med innkallingen.

10. Styringsforskrifter

Styret har følgende oppgaver:

a) Føre vedtaksprotokoll fra styremøtene, referat fra medlemsmøter, og ivareta foreningens arkiv

b) Påse at foreningen er registrert og drives i samsvar med spansk lov og foreningens vedtekter

c) Kreve inn kontingent

d) Besvare henvendelser fra medlemmer og andre, og holde en minimums- kontortid pr uke i sesongen

e) Arrangere medlemsmøter og aktiviteter

f) Holde medlemmene orientert om aktuelle saker via de medier som finnes hensiktsmessige

g) Holde medlemslistene à jour, og sørge for at de er tilgjengelige for valgkomitéen

h) Føre løpende regnskap etter god skikk, og holde kontroll med foreningens kassebeholdning og bankkonti

i) Initiere og bidra til samarbeid mellom foreningen og andre sosiale og kulturelle miljøer på øya og naboøyene

j) Bistå medlemmene med praktiske råd i den utstrekning det er praktisk mulig

k) Innkalle til årsmøte, og utarbeide årsmelding, regnskap, årsplan og budsjett.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

13.10 | 14:29

Hei,
Vi kommer ned mandag 4. 2 personer
Vi ønsker å delta på båtturen til la Graciosa.
Vi skal bo på Cinco Plaza.
Hvordan gjør vi med betaling 🤔

...
28.02 | 11:34

gleder oss til turen. vi kommer på ved casino

...
10.01 | 13:59
Hva skjer i vinter har mottatt 1
10.01 | 13:32
Sesongstart høst2019 har mottatt 10
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE